Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

Ανάδοχος ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – Χρόνος αποπεράτωσης 6 μήνες

Σχετικές Εργασίες